Tin liên quan tới trang web này | Thông báo về quyền riêng tư

Bộ Môi Sinh tiểu bang Washington xin chào mừng qúi vị

Bộ Môi Sinh là cơ quan chính trong việc quản trị môi trường của tiểu bang Washington. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ, giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường sống trong tiểu bang Washington. Chúng tôi cũng đồng thời khuyến khích, làm tăng tiến sự sáng suốt trong vấn đề quản trị không khí, đất đai và nước; vì lợi ích của người dân hôm nay và những thế hệ mai sau. Mục tiêu của chúng tôi là ngăn ngừa ô nhiễm, làm sạch ô nhiễm, khuyến khích và duy trì sự quân bình của các cộng đồng sinh thái.

Những Chương Trình Quản Trị (phòng, ban) của Bộ Môi Sinh

Bộ Môi Sinh bao gồm mười chương trình quản trị môi trường:

Quản Trị Chất Lượng Không Khí (Muốn biết thêm chi tiết, bấm vào đây để xem phần tiếng Anh)
Nhiệm vụ: Bảo vệ, giữ gìn, và nâng cao chất lượng không khí của tiểu bang Washington nhằm mục đích duy trì y tế công cộng và bảo vệ môi trường cũng như ủng hộ và khuyến khích nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân hôm nay và những thế hệ mai sau.

Ðánh Giá Tác Ðộng Môi Trường (tiếng Anh)
Nhiệm vụ: Cung cấp những dữ kiện khách quan và chuẩn xác về tình trạng môi trường để đo lường sự hiệu quả của các chương trình, cung cấp tin tức cho công chúng, cũng như giúp ích trong việc sử dụng nguồn nhân lực và tài nguyên hữu hạn vào những vấn đề trọng tâm.  Chương trình này có trách nhiệm giám sát, báo cáo tình trạng, chiều hướng và kết quả của môi trường để bảo đảm rằng nhân viên của cơ quan, công dân, các cơ quan chính phủ, các bộ lạc cũng như các doanh nghiệp có được những dữ kiện chuẩn xác về môi trường.

Quản Trị Chất Thải Nguy Hiểm và Giảm Trừ Chất Ðộc (tiếng Anh)
Nhiệm vụ: Nuôi dưỡng và duy trì sự quân bình giữa các cộng đồng sinh thái, ngăn ngừa ô nhiễm và khuyến kích việc quản trị chất thải một cách an toàn.

Quản Trị Chất Thải Nguyên Tử (tiếng Anh)
Nhiệm vụ: Hướng dẫn một cách có hiệu lực và kết quả việc dọn dẹp cơ sở nguyên tử Hanford của bộ Năng Lượng, để bảo đảm việc quản trị một cách đúng đắn những chất thải độc hại trong tiểu bang Washington, cũng như bảo vệ không khí, nước và đất tại Hanford và những vùng phụ cận.

Quản Trị Ðất Bờ và Hỗ Trợ Môi Trường (tiếng Anh)
Nhiệm vụ: Hợp tác với tất cả cộng đồng nhằm tạo được những lưu vực nước trong sạch đồng thời khuyến kích sự quan tâm về môi trường trên toàn tiểu bang.

Quản Trị Chất Thải Rắn (tiếng Anh)
Nhiệm vụ: Làm giảm số lượng cũng như sự ảnh hưởng của những chất thải trong tiểu bang Washington.

Ngăn Ngừa, Chuẩn Bị và Giải Pháp Ðối Phó Tràn Chảy (tiếng Anh)
Nhiệm vụ: Bảo vệ môi trường, y tế,  và sự an toàn của tiểu bang Washington bằng sự sẵn sàng, những biện pháp ngăn ngừa cũng như những giải pháp đối phó tràn chảy một cách toàn diện.  Trọng điểm của chương trình này là ngăn ngừa sự tràn chảy dầu ở những vùng nước và đất đai ở Washington và bảo đảm những giải pháp đối phó một cách hiệu quả một khi dầu và những chất liệu độc hại tràn chảy tại bất cứ nơi nào trên toàn tiểu bang.

Tẩy Trừ Chất Ðộc (tiếng Anh)
Nhiệm vụ: Ngăn chặn và làm sạch chất gây ô nhiễm trong môi trường.

Quản Trị Chất Lượng Nước (tiếng Anh)
Nhiệm vụ: Bảo vệ và phục hồi chất nước trong tiểu bang Washington.

Quản Trị Nguồn Nước (tiếng Anh)
Nhiệm vụ: Quản trị những nguồn nước nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu hiện tại và trong tương lai của môi trường thiên nhiên và tất cả cộng đồng trong tiểu bang Washington.

Muốn biết thêm chi tiết bằng tiếng Anh về Bộ Môi Sinh, bấm vào đây:  2015-2017 Overview.

Những tin tức và tài liệu bằng tiếng Việt của Bộ Môi Sinh

Sau đây là những mục liên kết dẫn tới những tài liệu và tin tức đã được dịch ra tiếng Việt:

Cơ hội việc làm với Bộ Môi Sinh

Muốn biết những thông báo về cơ hội việc làm với Bộ Môi Sinh, xin xem phần tiếng Anh:  Jobs page (English)   Bộ Môi Sinh là một cơ quan thu dụng nhân sự dựa vào tinh thần bình đẳng cho mọi người.

Những mục liên kết dẫn tới những trang web về môi sinh bằng tiếng Việt

Liên lạc với chúng tôi

Nguồn nhân lực về việc sử dụng tiếng Việt trong phạm vi hành chánh của chúng tôi có hạn.  Chúng tôi sẽ cố gắng đáp lại nhu cầu của quí vị.  Xin liên lạc với chúng tôi bằng điện thư: Ban thông dịch tiếng Việt Bộ Môi Sinh - Ecology's Vietnamese Translation and Interpretation Review Team.


Updated: 08/29/07